Normat Tona

Efektive nga data: 08/04/2019

Emri i produktit Shuma e kredisë (€) Interesi Vjetor (%) Interesi mujor (%) Komisioni i disbursimit % (minimumi 15€) Norma Efektive e interesit (%) Afati maksimal në muaj
Kredi Biznesi 250 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 1% – 2% 15.89% – 29.97% 60
Kredi Bujqësore 250 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 1% – 2% 15.89% – 29.97% 60
Kredi Renovimi 300 – 25,000 18.28% – 26.23% 1.52% – 2.19% 1% – 2% 20.45% – 30.94% 60
Kredi Personale 300 – 5,000 26.98% 2.25% 2% 31.91% 36
Kredi për Regjistrim të Automjetit 200 – 500 10% 0.83% 5% 21.71% 12
Kredi për Femra Ndërmarrëse < 1,000 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 0% 15.37% – 28.68% 60

*Shpenzimet Administrative (%)-Min 15 €
**Kalkulimi i Normes Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.
***Kamatëvonesa e aplikuar është 0.5% në ditë për shumën e kryegjësë në vonesë nd të tejkaloj shumën e kryegjesë.
****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 20 €
*****Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20 €, dhe të paluajtshëm është 30 €
******Për kredi Top-up, pa shpenzime administrative.