Normat Tona2019-04-08T09:26:55+01:00

Normat Tona

Efektive nga data: 08/04/2019

Emri i produktit Shuma e kredisë (€) Interesi Vjetor (%) Interesi mujor (%) Komisioni i disbursimit % (minimumi 15€) Norma Efektive e interesit (%) Afati maksimal në muaj
Kredi Biznesi 250 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 1% – 2% 15.89% – 29.97% 60
Kredi Bujqësore 250 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 1% – 2% 15.89% – 29.97% 60
Kredi Renovimi 300 – 25,000 18.28% – 26.23% 1.52% – 2.19% 1% – 2% 20.45% – 30.94% 60
Kredi Personale 300 – 5,000 26.98% 2.25% 2% 31.91% 36
Kredi për Regjistrim të Automjetit 200 – 500 10% 0.83% 5% 21.71% 12
Kredi për Femra Ndërmarrëse < 1,000 – 25,000 14.38% – 25.48% 1.20% – 2.12% 0% 15.37% – 28.68% 60

*Shpenzimet Administrative (%)-Min 15 €
**Kalkulimi i Normes Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.
***Kamatëvonesa e aplikuar është 0.5% në ditë për shumën e kryegjësë në vonesë nd të tejkaloj shumën e kryegjesë.
****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 20 €
*****Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20 €, dhe të paluajtshëm është 30 €
******Për kredi Top-up, pa shpenzime administrative.

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni