Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për femrat ndërmarrëse për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja

Karakteristikat e kredisë

  • 0% shpenzime administrative

  • shpejtësi maksimale e vendimarrjes

  • shuma prej 250€ deri 25,000€

  • deri në 60 muaj

  • grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj

  • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

Për shumën deri 5,000€

  • edhe pa bashkëhuamarrës

  • edhe pa kolateral

  • edhe pa garantues

  • vetëm me letërnjoftim

Aplikoni Online