Kredia Për Gratë Ndërmarrëse

Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për gratë ndërmarrëse
për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja

Karakteristikat e kredisë

 • 0% shpenzime administrative

 • shpejtësi maksimale e vendimarrjes

 • grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj

 • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

Për shumën deri 5,000€

 • edhe pa bashkëhuamarrës

 • edhe pa kolateral

 • edhe pa garantues

 • vetëm me letërnjoftim

KUSH KA DREJTË PËR TË APLIKUAR

 • Gratë që operojnë me Biznes dhe Agro Biznes

 • Posedimi i certifikatës së biznesit (mbi 10,000€)

 • Gratë që synojnë zhvillimin e mëtejshëm te biznesit

 • Aplikuesi duhet të jetë 18 vjeç ose më e vjetër

 • Garantor/Kolateral (vetëm sipas kërkesës)

Aplikoni Online

Si të Aplikoni

PLOTËSONI APLIKACION E KREDISË MË POSHT

Forma e thjeshtë dhe lehtë, ne garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja.

JU KONTAKTOJMË BRENDA 24 ORË

Ekipi jonë do të ju kontaktojë për aplikacionin tuaj.

Aplikoni Online


Normat Tona

Efektive nga data: 30/09/2020

Emri i Produktit Shuma e Kredisë (€) Interesi Vjetor (%) Interesi Mujor (%) Komisioni i Disbursimit % (minimumi 15€) Norma Efektive e Interesit (%) Afati Maksimal në Muaj
Kredi Biznesi 250 – 25,000 14.38% – 24.98% 1.20% – 2.08% 1% – 2% 15.89% – 29.33% 60
Kredi Bujqësore 250 – 25,000 14.38% – 24.98% 1.20% – 2.08% 1% – 2% 15.89% – 29.33% 60
Kredi Renovimi 300 – 25,000 18.28% – 25.73% 1.52% – 2.14% 1% – 2% 20.45% – 30.29% 60
Kredi Personale 300 – 5,000 26.48% 2.21% 2% 31.26% 36
Kredi për Regjistrim të Automjetit 200 – 500 10% 0.83% 5% 21.71% 12
Kredia Për Gratë Ndërmarrëse < 1,000 – 25,000 14.38% – 24.98% 1.20% – 2.08% 0% 15.37% – 28.05% 60
Kredi për Blerje të Veturave 3,000 – 15,000 19.89% – 23.78% 1.66% – 1.98% 0% 21.81% – 27.80% 60

*Shpenzimet Administrative (%)-Min 15€

**Kalkulimi i Normës Efektive të Interesit është bërë sipas maturitetit maksimal (60-muaj), shumës maksimale për Interesin vjetor përkatës dhe duke u bazuar në plan të rregullt pagese.

***Në rast të vonesës për pagesën e huas sipas orarit të ri-pagesës, do të ngarkohet kamatëvonesa e cila kalkulohet sipas rregullores së Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK), të publikuar në këtë link https://bqk.org/?id=186.

****Vërtetimi për konfirmimin e mbylljes së kredisë është 1€.

*****Kërkesa për zëvendësim të kolateralit të luajtshëm është 20€, dhe të paluajtshëm është 30 €.

****** Kreditë për blerje veture për produktet Biznes dhe Agro trajtohen për vlerat nga 3,000€ deri 15,000€ sipas çmimorës aktuale por pa shpenzime administrative.

******* Kreditë për blerje veture për produktin kredi personale për shumat nga 3,000€ deri ne 5,000€ trajtohen sipas cmimorës për kredi personale, përderisa për shumat nga 5,001€ deri në 15,000€ trajtohen sipas çmimorës për Kredi Renovimi. Në të gjitha rastet pa shpenzime administrative.

******** Për klientët përsëritës të FINCA, me histori të mirë kreditore, mund të ofrohet zbritje nga 0.5% deri në 1% nga normat nominale të interesit në çmimore.